ენა

ქართველი

ჰააგის პრინციპები სექსუალური ძალადობის შესახებ

The Hague Principles on Sexual Violence

სექსუალური ძალადობის პრობლემის გადასაჭრელად ეფექტიანი მიდგომა იწყება ყველა იმ ფორმის გააზრებით, რომელიც შეიძლება მან მიიღოს. ჰააგის პრინციპები სექსუალური ძალადობის შესახებ,  შემუშავდა 500-ზე მეტი დაზარალებულისა და 60-ზე მეტი სამოქალაქო ორგანიზაციის მიერ მოწოდებული ინფორმაციის საფუძველზე, ამასთანავე, პრაქტიკოსმა იურისტებმა, აკადემიურმა მოღვაწეებმა და პოლიტიკის შემმუშავებელმა პირებმა წარმოადგინეს სექსუალური ძალადობის სხვადასხვა ფორმის ფართო გაგება, რათა შესაძლებელი გამხდარიყო უფრო ინკლუზიური, დაზარალებულზე მორგებული, მომავალზე ორიენტირებული და კულტურულად სენსიტიური რეაგირების მოხდენა ამ დანაშაულებზე.

სექსუალური ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლაში ჩართული ყველა პრაქტიკოსისთვის ინფორმაციის მისაწოდებლად და გზის გასაკვლევად შემუშავებული ჰააგის პრინციპების მიზანია იმის უზრუნველყოფა, რომ სექსუალური ძალადობა არ დარჩეს ყურადღების მიღმა და არ მოხდეს მისი მნიშვნელობის უგულებელყოფა იმ პირთა მიერ, ვინც რიგ შემთხვევებში ვერ ახერხებს ამ აქტების გამოკვეთას და დაზარალებულთა მიერ გადატანილი გამოცდილების აღიარებასა და იურიდიული ძალის მინიჭებას. როდესაც სექსუალური ძალადობა უკეთ იქნება გააზრებული, შესაძლებელი გახდება ძალადობის ამ ფორმასთან უფრო ეფექტურად საბრძოლველად შესაფერისი კანონებისმიდგომებისა და პრაქტიკების შემუშავება.

ჰააგის პრინციპები სექსუალური ძალადობის შესახებ შედგება შემდეგი კომ- პონენტებისაგან:

სამოქალაქო საზოგადოების დეკლარაცია სექსუალური ძალადობის შესა-ხებ

რომელიც წარმოადგენს ძირითად გზამკვლევს, თუ რა ანიჭებს ძალადო-ბას  „სექსუალურ“ ხასიათს, განსაკუთრებით, დაზარალებულთა აზრით

საერთაშორისო სისხლის სამართლის სახელმძღვანელო მითითებები

ინსტრუმენტი  საერთაშორისო სისხლის სამართლის სპეციალისტებისთვის, რომელიც განმარტავს, როდის იძლევა სამოქალაქო საზოგადოების დეკლა-რაციით გათვალისწინებული აქტი საერთაშორისო სისხლის სამართლის და-ნაშაულის შემადგენლობას და წარმოგვიდგენს ამგვარი აქტების საერთაშო-რისო სისხლისსამართლებრივი დევნისთვის საჭირო პრაქტიკულ ელემენტებს

პოლიტიკის შემქმნელთა ძირითადი პრინციპები სექსუალური ძალადობის შესახებ

სამოქალაქო საზოგადოების დეკლარაციიდან გამომდინარე 10 ძი-რითადი პრინციპი, რომელთა ინტეგრირება უნდა მოხდეს პოლიტიკის შემუ-შავებისა და იმპლემენტაციის პროცესში, საკანონმდებლო სტრატეგიებსა და იურიდიულ და სასამართლო პროცედურებში

კონტაქტი

დამატებითი ინფორმაცია

Სოციალური მედია

Copyright ©2024,

WOMEN’S INITIATIVES FOR GENDER JUSTICE. All rights reserved. Designed & developed by Prospekt.hr